Algemene voorwaarden

De overeenkomst wordt gesloten onder de essentiële voorwaarde van aanvaarding van onze algemene voorwaarden en verzaking aan alle strijdige algemene voorwaarden van onze koper, waarvan de kennisname nooit als een stilzwijgende aanvaarding of afwijking van hierinvermelde voorwaarden zal gelden. Onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die met de koper wordt afgesloten.

Het feit dat wij ons op eender welk tijdstip niet op één van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden beroepen kan nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht ons later op één van deze bepalingen te beroepen.

De aanbiedingen, bestekken en offertes van onze vertegenwoordigers zijn vrijblijvend behoudens wanneer zij schriftelijk door onze directie zijn bevestigd.

Bestellingen zijn een belofte tot contracteren vanwege de koper. Zij kunnen door ons geweigerd worden.

Wij behouden ons het recht voor om deze waarborgen te eisen die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na levering, voor zover daartoe aanwijzingen bestaan zoals bij vaststelling van wanbetalingen, … bij gebreke waarvan de overeenkomst zal ontbonden worden.

De schadevergoeding wegens contractbreuk wordt forfaitair overeengekomen op 25% van de waarde van de overeenkomst onder voorbehoud van het bewijs van meerdere schade en zonder dat dit afbreuk doet aan ons keuzerecht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

Alle goederen worden geleverd af fabriek van de verkoper en worden verzonden op het risico van de koper. Tenzij anders werd overeengekomen zijn alle kosten van vervoer en verzending ten laste van de koper.

Onze leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn gebaseerd op de gemiddeld voorziene termijn. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen of de betaling ervan te weigeren, of een vergoeding of enigerlei schadevergoeding te eisen.

In geval van overmacht of indien een vreemde oorzaak de uitvoering van onze verplichtingen bemoeilijkt, o.a. stakingen, schaarste, productieonderbreking zowel bij ons als bij onze leveranciers, weersomstandigheden, maatregelen van de overheid, zonder dat deze omstandigheden limitatief zijn, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst geheel of deels te schorsen of deze te ontbinden zonder recht op schadevergoeding door de koper.

Elke betwisting van een factuur moet schriftelijk gebeuren bij aangetekende brief binnen de acht dagen na ontvangst ervan.

Op straffe van niet ontvankelijkheid moeten alle klachten inzake zichtbare gebreken schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap binnen de 8 dagen na de ontvangst van de koopwaar. Voor verborgen gebreken vangt dezelfde termijn aan vanaf de dag waarop het gebrek ter kennis van onze contractspartij kon komen.

Op straffe van niet ontvankelijkheid moet de klachtbrief de productreferenties en facturaties vermelden samen met een gedetailleerde beschrijving van het voorwerp van de klacht alsook de omstandigheden en het ogenblik van de vaststelling van de ingeroepen gebreken.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de verkoper mag geen enkele transformatie, herstelling of terugzending van deze goederen gebeuren, vooraleer de verkoper de kans kreeg om ter plaatse te komen en de nodige vaststellingen te doen. Zo niet zal de aansprakelijkheid vervallen.

Onze reacties op laattijdige klachten of zonder de vereiste voorafgaandelijke vaststelling zijn steeds onder dit voorbehoud en impliceren nooit enige verzaking aan voornoemde clausules.

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het leveren van vervangingsgoederen of tot de handelswaarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van iedere andere verantwoordelijkheid. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade.

Deze garantie beperkt zich tot acht weken na de levering. Na deze termijn worden de goederen als definitief aanvaard aanzien.

De koper en Copaco verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en hun schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid.

Alle betalingen moeten gedaan worden te Bavikhove (België), hetzij in onze kantoren, hetzij door crediteringen in onze post- of bankrekeningen. De betaling is slechts bevrijdend nadat zij op onze rekening werd uitgevoerd. De financiële- en bankkosten van deze crediteringen blijven ten laste van de koper. Indien niet uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden werden toegestaan moeten betalingen contant gebeuren.

Bij niet betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn op de openstaande schuld van 1% per maand met als minimum de wettelijke interest in handelszaken.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 10% met een minimum van 200,00 euro zelfs bij toekennen van termijnen en respijt, wegens buitengerechtelijke kosten en dit indien de wanbetaling niet wordt geremedieerd binnen de 8 dagen na een aangetekende ingebrekestelling.

De verkochte waar blijft volledig eigendom van de verkoper tot aan de integrale uitvoering van zijn verbintenissen door de koper. De koper is nochtans verantwoordelijk voor deze koopwaar en staat in voor haar verlies, af fabriek, zelfs bij franco verzending. De risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, zijn ten laste van de koper. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de koper. De koper erkent dat het beding van eigendomsrecht hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, ten minste gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de koper in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot vervreemding aan een derde overgaat, dan cedeert de koper zijn vordering tot betaling van de prijs uit de vervreemding tot zekerheid aan Copaco.

De voorschotten die eventueel werden betaald blijven ons toegekend als vergoeding onverminderd hetgeen bepaald wordt onder “De schadevergoeding wegens contractbreuk.”

Onze verbintenissen worden uitgevoerd op onze zetel. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst waarbij partijen verklaren dat de Internationale Koopverdragen niet toepasselijk zijn.

Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk (België) bevoegd.

De nietigverklaring door de rechtbank van één der bedingen of onze afstand van één der bedingen, doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

In geval van verschillen tussen de diverse vertalingen van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.